Institutet för lokal och regional demokrati

Entry cover image

Förbättra arbetsmiljön genom mångfalds- och inkluderingsövningar

Dela

Eftersom vi tillbringar en hel del tid med våra kollegor och medarbetare är det också viktigt att investera i teambuilding för att stärka teamet och öka trivseln. Att satsa på teambuildingen är särskilt viktigt i dessa tider då många jobbar på distans. 

Varför göra mångfalds- och inkluderingsövningar på jobbet?

  • Underlättar samarbete och förbättrar kommunikationen mellan medarbetare
  • Bidrar till problemlösning och beslutsfattande då många huvud / händer bidrar i processen
  • Främjar kreativitet och out-of-the-box tänkande
  • Inlärningen och insikten från teambuilding-övningar kan överföras till den faktiska arbetsmiljön vilket resulterar i bättre effektivitet

VÅR ARBETSPLATS

Syfte: Deltagarna får tänka till kring hinder för en inkluderande arbetsplats. Deltagarna får reflektera kring den egna arbetsplatsen.


Tidsåtgång: ca 30 minuter inklusive redovisningstid.


Material: Anteckningsmaterial till deltagarnas grupper. Anteckningsblock och tuschpennor till redovisningen. 

Instruktioner:

1. Varje deltagare får själv fundera – under tystnad – över följande frågor:


Hur ser vår arbetsplats ut?

Vad gör vi på jobbet?

Vilka egenskaper krävs?

Vilka är de motsatta egenskaperna?

Hur är en ideal medarbetare?

Hur är en typisk arbetare? (Hur man är i verkligheten)

Hur är en olämplig arbetare? (Hur ska man absolut inte vara?)


2. Deltagarna delas in i grupper och diskuterar frågorna ovan. I varje grupp bör det finnas en person som tar anteckningar.


3. Redovisa i storgrupp. Ledaren för övningen antecknar på papper. (Om det är olika arbetslag eller enheter kan man slå ihop dessa till en - beroende på vad som passar). Vid övningens slut får de redovisade svaren sitta uppe. Svaren blir en kartläggning av organisationens kultur och normer.


Anmärkningar till kursledaren: Det är viktigt att alla deltagare försöker svara. Kursledaren bör gå runt mellan grupperna och ställa frågor och följdfrågor för att aktivera deltagarna. Det kan vara så att arbetsplatserna skiljer sig mycket från varandra, eller att de påminner mycket om varandra. Det kan också vara så att kulturerna skiljer sig mellan olika delar av samma arbetsplats (till exempel krav på olika yrken, eller vid olika ”stationer”). Dessa skillnader bör särskilt noteras. Syftet med den här övningen är att ta fram exempel på normer och kulturer.

TA TEMPEN PÅ ARBETSPLATSEN 

Syfte: Stämningen på arbetsplatsen är avgörande för trivsel och arbetsresultat. Det finns olika sätt att mäta arbetsklimatet. Det här är ett sätt som kan vara ett bra komplement till utvecklingssamtal och ett sätt att regelbundet ”ta tempen på arbetsklimatet”. Övningen görs individuellt.


Material: Utgå från faktorerna enligt nedan.


Tidsåtgång: 5–10 minuter.


Varje faktor är enligt forskningen betydelsefull för hur arbetsklimatet upplevs. Gör en uppskattning av var Din arbetsplats befinner sig på skalan 1-5. (5= stämmer i hög grad, 1=stämmer inte alls) 


Du behöver inte skriva Ditt namn. Sedan görs en snabb sammanställning av alla svar som på så sätt ger en enkel ”klimatprofil”.


1. Vi arbetar med mångfald och icke-diskriminering

2. Vi är starkt engagerade i arbetet

3. Arbetet leds effektivt

4. Vi har möjligheter att påverka arbetsförhållanden

5. Ví har tydliga och gemensamma mål

6. Vi har en god stämning på arbetsplatsen

7. Vi är lojala mot arbetsplatsen

8. Vi har tillräcklig utbildning 

ALFABETSLEKEN

Syfte: I den här kommunikationsövningen, där ni lär er både kommunikation och minnesteknik ska gruppen komma på ord som är relaterade till det arbete ni utför. Orden ska sägas i alfabetisk ordning.


Material: Inget material behövs.


Tidsåtgång: ca 15 min (Räkna med 5 minuters förberedelser, 10 minuter för själva övningen och 5 minuters utvärdering.)

Instruktioner: 

Sätt er i en ring. Bestäm vem som ska börja. Den första personen ska nu säga ett ord som har med era arbetsuppgifter att göra och som börjar på bokstaven A. Nästa person upprepar ordet som den första personen sagt och säger sedan ett ord som börjar på bokstaven B. Person tre upprepar först de båda orden som precis sagts och säger sedan ett ord på C. Fortsätt så tills alla i gruppen har fått prata.


Vill ni göra det lite svårare kan ni i stället säga ett ord som börjar på den bokstav som ordet före slutade på. 

När ni utvärderar, fundera på vilka de mest viktiga orden var och vilken betydelse dessa har i ert dagliga arbete.

GISSA LÖGNEN

Syfte: Deltagarna lär känna varandra bättre och hjälper samarbetet att komma igång. Passar liten till mellanstor grupp, större grupper kan delas in i mindre. 


Material: Penna och anteckningsblock till deltagarna


Tidsåtgång: ca 10 min

Instruktioner

Deltagarna skriver ner tre saker om sig själva. Två saker ska vara sanna. En sak ska vara en lögn. Som ledare kan du börja med att ge exempel: 1. Jag har tre hundar 2. Jag kan jonglera 3. Jag har precis köpt en ny bil. Det får gärna vara lite knasiga saker så att övningen blir rolig. De övriga i gruppen får var och en gissa på vilket alternativ som är lögnen. Efter att ni gått laget runt och gissat kan därefter var och en avslöja sin ”lögn”.

Sammanfattning

Teambuilding-övningar är ett bra sätt att stärka gruppen och bidrar till att kommunikationen mellan medarbetare blir bättre och tydligare. Det medför också en ökad förståelse för hur ni fungerar i grupp samt hur era olikheter kompletterar varandra. Sist men inte minst bidrar teambuilding-övningar också till en ökad arbetsglädje hos medarbetarna.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293