Institutet för lokal och regional demokrati

Certifieringsprocessen

Certifieringsprocessen innefattar fem steg enligt modellen nedan. Certifieringen fokuserar på den interna organisationen och dess strukturer. En certifiering gäller i tre år och däri ingår årlig uppföljning av arbete och stöd utefter behov.


Efter tre år kan en omcertifiering göras för att undersöka om kriterierna fortfarande uppfylls och om nya behov har uppstått. Ert företag kommer att synas i olika marknadsföringssammanhang kring certifieringen.

Scheme 1

1. Utvärdering

Certifieringsprocessen påbörjas med en anonym webbenkät som samtliga chefer och medarbetare får besvara. Tidsåtgången är ca 20 minuter. Vi får även tillgång till relevanta styrdokument och statistik som granskas.

2. Rapportering

Resultatet av utvärderingen presenteras i en rapport för ledningsgrupp eller liknande forum. Rapporten bygger på fem bedömningområden: Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling. Rapporten identiferar även eventuella insatser som krävs för att nå certifiering, däribland utbildning och processtöd. 

3. Utbildning

Vid behov erbjuds utbildning inom de områden som inte nått godkänt resultat för certifiering. Utbildningarna justeras efter bransch och innehåller bland annat utveckling av arbetsmetoder och rutiner, kunskap om diskrimineringslagen, aktiva åtgärder och kompetensbaserad rekrytering. 

4. Processtöd

Efter utbildning finns vi med genom hela förändringsprocessen. Vi stöttar er i ert förändringsarbete!

5. Certifiering

När förbättringsåtgärderna genomförts ges en certifiering. Märkningen kan användas i er marknadsföring som en kvalitetsstämpel. Certifierade erbjuds sedan vid behov och intresse: fortbildning, HR-stöd, best practice samt möjlighet till nätverk för affärs- och idéutbyte

Varför är en mångfaldscertifiering bra?

Interna vinster med en certifiering:

Kreativ arbetsmiljö

      - öppenhet för nya innovationer

      - gemensam vision

      - engagemang

      - motivation

 • Större trivsel och lägre personalomsättning
 • Ökat tillvaratagande av befintliga kompetenser
 • Rekrytering fri från diskriminering
 • Bredare rekryteringsbas
 • Säkerställer att lagkrav följs

Externa vinster med en certifiering:

 • Fördelar mot konkurrenter
 • Attraktiv arbetsplats
 • Bredare rekryteringsunderlag
 • Nya marknader och kundgrupper
 • Bättre kund/brukarrelationer, hög kundservice
 • God renommé
 • Flexibilitet och öppenhet

Frågor, funderingar? Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information.

Tack!
Ditt meddelande har skickats.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293