Institutet för lokal och regional demokrati

Utvärdering & utredning

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har 25 års erfarenhet av att kartlägga, utvärdera och utreda. Det kan handla om att följa och analysera en process inom till exempel en kommun, förvaltning, bolag eller övrig ordinarie verksamhet. Men det kan även innefatta utvärdering av externfinansierade projekt med medel från ESF, AMIF, ERUF, Tillväxtverket eller andra källor.


ID agerar fristående och neutralt och erbjuder ett utvärderingsstöd som bygger på vad kunden/uppdragsgivaren har för behov. Våra utvärderingar har alltid ett nyttoperspektiv och bidrar med svar på frågor om hur, varför och på vilket sätt för att skapa förståelse och lärande. De avtalade uppdragen kan formas som:

 1. Målutvärdering
 2. Processutvärdering
 3. Lärande utvärdering


…där kvalitativa intervjuer, enkäter, textanalys, observationer och statistiksammanställning utgör viktiga redskap. Syftet med att använda flera metoder – och mixa dessa – handlar om att kunna skildra en bredare helhet, där många olika aktörer, nyckelpersoner, intressenter och infallsvinklar får ta plats. Det hela ger, förstås, fler perspektiv som stärker utvärderingsrapporten både vad gäller trovärdighet och kvalitet.Vi brukar tala om oss som en ’kritisk vän’ till det projekt eller den verksamhet som ska utvärderas. Det betyder att vi vill insatsen väl och jobbar nära ledningen under hela processen. Men vi verkar, samtidigt, utifrån en neutral plattform med kritisk granskning och förslag/rekommendationer till hur verksamheten kan stärkas och effektiviseras.


ID:s utvärderingar och utredningar har, under de 25 åren, riktat fokus mot en mängd olika tematiska frågor och arbetsområden. Den följande listan exemplifierar de teman där vi har varit verksamma under senare år:


 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
 • Social välfärd
 • Stadsutveckling
 • Skola/utbildning
 • Omsorg
 • Kultur
 • Landsbygdsutveckling
 • Besöksnäring
 • Mångfald och jämställdhetsintegrering
 • Asyl, mottagning, integration
 • Klimat och energi
 • Kvinnofrid och våld i nära relationer


Beställarna av ID:s utvärderingsstöd utgörs ofta av kommuner, region, länsstyrelse, företag, universitet, nätverk, föreningar eller frivilligorganisationer.

ID lämnar gärna offert!

Vi lämnar gärna offert om du behöver en utvärderare kopplad till ditt projekt eller verksamhet. Det faktum att ID jobbar ’non-profit’ utan vinstsyfte gör att vi kan erbjuda våra kunder ett prisvärt arbete med ’mer tid’ för det uppdrag som ska genomföras. Alltid med högsta kvalitet.

Vi hjälper er att lyckas med ert projekt

Kontakta oss gärna för mer information.

Tack!
Ditt meddelande har skickats.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293